بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

تماس

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.

Oranienstr. 159
10969 Berlin-Kreuzberg

تلفن: 030 / 614 94 00
نمابر: 030 / 615 45 34
ایمیل: kontakt@kub-berlin.org
Public PGP-Key

مترو: U8 Moritzplatz
اتوبوس: M29 Moritzplatz

بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

متاُسفانه ما نمی توانیم برای آن عده که در موارد مصاحبه، پروژه های هنری و غیره برای مشاوره پیش ما می آیند یا در برنامه های دیگر ما شرکت می کنند رابطه شویم.

بروشور

به کمک کلید عمومی ما PGP-Schlüssels شما میتوانید به ما ایمیل رمزی یا بسته بنویسید. اگر میخواهید ما هم با رمز وفقط برای شما بنویسیم ، پس باید کلید رمزی تان را برای ما بفرستید. شما اینجا شیوه و طریق رمزگذاری ایمیل را با OpenPGP در یافت میکنید.