آموزش دوجانبه زبان در KuB اینچنین صورت می گیرد

شما می‌خواهید زبان آلمانی را تمرین کنید؟ شما می‌خواهید علاوه یا افزون برکورس آلمانی زبان آلمانی‌تان را بهبود دهید؟ به وسیله‌ی آموزش دو جانبه‌ی زبان شما یک کسی را می‌یابید که با شما آلمانی صحبت می‌کند!

در آموزش دو جانبه زبان شما هر دو آموزگار خود هستید. شما می‌خواهید آلمانی یاد بگیرید. شریک زبان آموزی شما می‌خواهد زبان مادری شما را یاد بگیرد. مثلا عربی را.

شما همدیگر را به طور منظم ملاقات می‌کنید. شما گاهی به این زبان و گاهی به آن زبان دیگر صحبت می‌کنید. شما همدیگر را متقابلاً کمک می‌کنید. وشما یک هدف مشترک دارید: مهارت زبانی خود را در یک تیم بهبود می‌بخشید و با آدم دیگری آشنا می‌شوید.

همراهی وپیوستن برای همه آنهایی که ...:

ما پیشنهاد می‌کنیم که اولین قرار ملاقات‌تون آنلاین باشد. برای این منظور می‌توانید از جیستی یا اسکایپ استفاده کنید.

وقتی شخص غریبه‌ایی را برای اولین بار ملاقات می‌کنید، توصیه‌ی ما این است که یکدیگر را در یک مکان عمومی ملاقات کنید. جایی که شما تنها نباشید.