بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

مشاوره برای پناهندگی واقامت

بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

مشاوره های ما رایگان می باشند

ما به این زبان‌ها مشوره میدهیم :

خواهشمندیم توجه داشته باشید:

آیا شما با کارمندان اداره ها نمی توانید صحبت کنید، برای اینکه شما فقط کم یا اصلاً آلمانی حرف نمی زنید؟ آیا خود را نا مطمُن احساس می کنید و نمی خواهید تنها به اداره ها بروید؟ در چنین حالت ها ما می توانیم کسانی را سازمان دهی کنیم که شما را به اداره ها همراهی کنند. اما شما باید اول پیش ما برای مشاوره بیایید.