مشاوره برای پناهندگی واقامت

مشاوره های ما رایگان می باشند

ما به این زبان‌ها مشوره میدهیم :

در روز های 8 تا 12 ‫آگوست 2022

دوشنبه از ساعت :9 تا :13 کﺭﺩی
ﺂﻠﻣﺎﻧی
ﺎﻧگﻝیﺱی
ﺭﻮﺳی
ﻉﺮﺑی
ﻑﺍﺮﺳی
سه‌شنبه از ساعت :9 تا :13 ﺂﻠﻣﺎﻧی
ﺎﻧگﻝیﺱی
ﻑﺍﺮﺳی
ﻑﺭﺎﻨﺳﻭی
پنج‌شنبه از ساعت :9 تا :13 کﺭﺩی
ﺂﻠﻣﺎﻧی
ﺎﻧگﻝیﺱی
ﺭﻮﺳی
ﻉﺮﺑی
ﻑﺍﺮﺳی
ﻑﺭﺎﻨﺳﻭی
جمعه از ساعت :9 تا :13 کﺭﺩی
ﺂﻠﻣﺎﻧی
ﺎﻧگﻝیﺱی
ﻉﺮﺑی
ﻪﺳپﺎﻧیﺍیی

برای این زبان ها شاید بتوانیم مترجم در اختیار شما بگذاریم. اگر شما برای مشوره به ترجمان نیاز دارید، خواهشمندیم از پیش به ما به این شماره زنگ بزنید (00 94 614 /030):

خواهشمندیم توجه داشته باشید:

آیا شما با کارمندان اداره ها نمی توانید صحبت کنید، برای اینکه شما فقط کم یا اصلاً آلمانی حرف نمی زنید؟ آیا خود را نا مطمُن احساس می کنید و نمی خواهید تنها به اداره ها بروید؟ در چنین حالت ها ما می توانیم کسانی را سازمان دهی کنیم که شما را به اداره ها همراهی کنند. اما شما باید اول پیش ما برای مشاوره بیایید.